Positivt afkast i biotek i juli måned

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i juli 2023 blev på 1,44%.

Juli var præget af en række positive regnskaber fra vores kommercielle selskaber, som udviser pæn vækst på gennemsnitlig 47% over samme kvartal sidste år.

Sektoren er fortsat præget af volatilitet, men forskellen fra de forgående år, er at selskaberne bliver præmieret af gode regnskaber og gode kliniske resultater. Der var også i juli måned en del business development undervejs i vores selskaber. Hos Mirum Pharmaceuticals meddelte man 17. juli at man havde købt 2 nye lægemidler, hvilket var en overraskende og offensiv melding. Mirum betaler $210M og op til $445M for lægemidlerne Cholbam® and Chenodal®, som også er indenfor samme sygdomsområde, galdeblæren og galdesyre. Det betyder at Mirum kan benytte samme salgsstyrke til at markedsføre de nye lægemidler.

Selskabet rejste selv pengene til upfront betaling og vi forventer at det driver selskabet i profit i løbet af slutningen af året. Det betyder at Mirum, som er en af vores største positioner, nu kan udrulle lægemidler indenfor sit ekspertise felt, og værditilvæksten nu kan tilfalde investorerne.

Et andet af vores selskaber indenfor sjældne sygdomme, Kiniksa, aflagde regnskab 25. juli med en vækst på 102%. De guider for 84% for hele året og er endnu at de selskaber som snart bliver profitabelt.

Overordnet set så er det specielt vores kommercielle selskaber indenfor sjældne sygdomme, som klart står for de positive toner i porteføljen, mens porteføljen indenfor nye cancer behandlinger, efter Corona, ikke har haft samme vækst profil. Nedlukningen af hospitalerne fik diagnosticeringen af nye kræfttilfælde hvilket påvirker efterspørgslen nu da vores lægemidler typisk kommer senere i behandlingsforløbet. Derfor ser vi en del forsinkelser og mindre vækst end forventet.

Karyopharm udviser nu negativ vækst i 2nd line og 4th linie blodkræft hvor konkurrence situationen er blevet forværret og hvor den ovenfor nævnte mindre diagnosticering også spiller en rolle. Selskabet har en mulig ny indikation til godkendelse i 2024, hvorfor vi stadig beholder selskabet i porteføljen.

De sidste 2 års nedgang i biotek har fået vores fokus skærpet på ledelses kompensering i form af warrants og aktieaflønning. Her skiller Karyopharm sig ud ved at give $50M om året til ledelsen udover en imponerende fast lønpakke. I takt med at selskabets salg ikke forløber som ventet og markedsværdien falder, så udgør det en disproportional andel af både af selskabets salg (40%) og selskabets værdi. Vi mener ikke det er bæredygtigt i fremtiden at man systematisk udvander de eksisterende aktionærer for at aflønne ledelsen i selskaber der ikke leverer den forventede vækst.

Vi vil gennem året revurderer vores kriterier for langsigtede positioner i selskaber med for høj ledelseskompensation, ligesom vores høje eksponering mod cancer søges nedbragt i de mindre selskaber og øget i større selskaber med bedre mulighed for succesfuld kommercialisering.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
45.863.000
Indre værdi
45.863.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
533.910
Månedens afkast
+ 1,44%
ÅTD afkast
+9,9%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003